نکاتی مهم در تنظیم صفحه درباره ما در وب سایت

نکاتی مهم در تنظیم صفحه درباره ما در وب سایت

اتفاقا با اینکه صفحه درباره ما یکی از مهمترین صفحات وب سایت شرکت است، معمولا ضعیف ترین صفحه نیز هست. در ادامه نکاتی مهم در تنظیم صفحه درباره ما در وب سایت ارائه شده است: کدام یک از صفحات وب سایت شما، بیشترین بازدید را دارند؟ صفحه «درباره ما» اگر اولین نباشد، به احتمال...

Pin It on Pinterest